is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DECEMBER i798» g||

ten zyne Prüisfifche Majefteit, ais ook om deeze Zaak, ten gunfte der daarby belang hebbende, mee den meest mogelyken fpoed vooregang ce doen hebben, verklaard, dat 'er is onverwylde noodzaak fok* heid. J'

En voorts over de zaak een principaale gedelibereerd hebbende.

Is goedgevonden en verftaan, het voorfchreeve advis van het Uicvoerend Bewind, om redenen te houden in advis, toe het eerfte ce houden Committé Generaal.

Is geleezen eene Misfive vart het Uitvoerend Bé* mnd, van den 2©. December laatstleden; houdende ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet deezer Vergadering van den 38. November laatstleden, deszelfs confideratiën en advis, nopens vier aan hetzelve Bewind toegezondene Requesten, van de Capiceinen en verdere Officieren van hec t, Bataillon der 2. halve Brigade, en van hec 2. en 3.* Bacaillon der 5. halve Brigade, in Guarnifoen ce Zwolle, benevens dat van E. Engelen, eum fuis, allen Officieren in hec 3. Bataiilon der 2. halve' Brigade Infanterie, atfuëel in Guarnifoen te Deventer, allen daarby verzogt hebbende, om van de on^ langs gedecreteerde Geldheffing te mogen wordetl gehbereerd, en zynde het ten deezen uitgebragc ad. vis van hec Uicvoerend Bewind allenzins favorabel.

En is goedgevonden en verftaan 3 de voorfchreevë Misfive, met en benevens de vier AJresfen der Officieren voornoemd, alles in originali, ce ftellen irt handen van de Burgers Reprselëncanten Daendels\ en verdere by Decreecen van 8. en 13, Augustus iaatstieden Gecommitteerden, ten einde dezelve MisIii fivgs