is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 JANUARY. 1799. ao3

haar Requestrante mogte worden voldaan zodanige Somma van Penningen, als zy wegens in den Jaaren 1793 en 1794. aan de toenmalige Gecommitteerdens van 'Nederrhyn en Ysfel, gedaane Leverantiè'n van Wyn, ceugdelyk te pretendeeren hadt.

En is goedgevonden en verdaan, voorfchreeve Requeste en Bylaage van Maria Gavanon, in originali te zenden aan het Uitvoerend Bewind, ten einde daar op, naar bevind van Zaaken, te disponeeren.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, gefchreeven alhier den 31 December des afgelopen Jaars, houdende ingevolge van en ter voldoeninge aan het Decredt van den 27 der gemelde Maand, deszelfs Bericht op de Misfive van die van den Hove van Juftitie van het Voormalig Gewest Friesland, relatif het niet fesfie nemen van het door het Vertegenwoordigend Lichaam verkooren Lid in gemelden Hove. Refereerende zich het bovengemeld Bewind aan het nevens de voorfchreeve Misfive gevoegd ËxtracT: uit het Register van deszelfs Befluiten van den 30 November laatstleden, waar by aan den Burger M. Hettema, is geaccordeerd, om uit hoofde van den Staat zyner gezondheid, by Procuratie den Eed, als Raad in voorzegden Hove te mogen afleggen, het geen ook werkelyk aan den gemelden Burger was verzonden.

En informeerende eindelyk, dat de voorfchreeve Eeds aflegging nog niet was gevolgd.

En gedecreteerd voorfchreeve zaak te renvoijeeten aan het Uiyoerend Bewind, met last om in

dee-