is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 JANUARY 1799.

213

willen doen"ftellen buiten efTVct, en hem Suppliant in zynen Post, als Rentmeester te doen continuëeren, tot tyd en wylen er door eene Conftitutioneele Municipaliteit, waar aan de revifie der Ambtenaaren, volgens eene Refolutie van het gemelde Uitvoerend Bewind is gedemandeerd, zal zyn beflüt, en dat voorts uit hoofde de meergemelde Post als Rentmeester eerdaags ftaat begeven te. worden, de voorzegde Refolutie der Municipaliteit van den Bosch, hangende de deliberatiën over voorfchreeven verzoek, moge worden gefurcheerd.

En in aanmerking genomen zynde, dat eerstdaags uit kracht van de hierboven gemelde Refolutie, de Post van Rentmeester van het groot Gasthuis in den Bosch ftaat begev'en te worden, en, zulks gefchiedende, het zerzoek van den Suppliant zoude worden gebragt uit zyn geheel, zo niet desaangaande eene ipoedige dispofitie genomen wierde, heeft deeze Vergadering .verklaard, dat er is onverwylde noodzaaklykheid.

En voorts daadelyk leflooten, hangende de deliberatiën van bet Vertegenwoordigend Lichaam over de zaak ten principaale, mits deezen te furcheeren de Refolutie van de Municipaliteit van den Bosch, van den 24 December 1798 , waar by hy Suppliant is verklaard geworden , vervallen te zyn van zynen Post, als Rentmeester van het groot Gasthuis aldaar.

Zullende Extract deezes worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, tot informatie.

En zal oit befluit, overeenkomftig bet 60 Articul der Staatsregeling, ter bekrachtging worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en bentvens voorfchreeve Requeste en Bylaagen in originali.

En is voorts pedecreteerd, ( na bekrachtiging van bovenftaand befluit) voorlchreeve Requeste en Ü 4 By-