is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*H 7 JANUARY 179$.

Bylaagen in origifali te zenden aan het Uitvoerend Bewind, óm, met terugzending van dezelve, betreffende de zaak ten principaaïe, der Vergadering te dien:n van confideratién en advis. {Zonder refumtie.')

Is geleezen de Requeste van de MtmièpalitciC van Schaagen , om de daarby geallegueerde redenen verzoekende, dat de Gemeente van Schaigen voornoemd, moge woeden ontheven van het opbrengen van zodanige Contributiën, wegens de gewapende Burgermacht over de Jaaren 1797 en 179"!, als van dezelve door de Commisfie tot de Algemeene Directie van de Bataaffche tawaoendfe Burger nacht in het voormalig Gewest Holland ssioxó.zx\ gevordert, en dat aan dezelve Gemeentens , hangende de deliberatiën van het Vertegenwoordigend Lichaam over voorfchreeven verzoek moge worden verleend furcheance van executie, aangaande de betsaling van voorfchreeve Contributie.

En gedecreteerd, de voorfchreeve Requeste eh Bylaag in originali te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om , met terugzending van dez'dvén , daaromtrent d« Vergadering te dienen van confideratién en advis, en wel met opzicht tot de daar by veizogte furcheance, ten fpoedigften.

Is geleezen de Requeste van Willem Vermeulen, tha's "one^de te Amper dam, om daarby geallegueerde redenen verzoekende, dat het Intermediair A "miniftraiif Beftuur van het voormaalig Gewest l ;recht, moge wo~den geauthorifeerd, om, regens l ït intrekkerj van de by hem Requestrant in den jaare i-psosfangen Franfche Atfignaaten, tot een» ïónjma van L. 7200, ter zaake van door hem afge-

le-