Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 JANUARY 1790. Cn

zelve, daaromtrent: der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requefte van Egidius van den Enden en Johannes Jofephus Havermans , beidenBurgers en Koopbier Brouwers te Breda, in qualiteit als. door de Municipaliteit dier Stad aangeftelde Commisfarisfen over het vernietigd Ko pbier Brouwers Gilde aldaar, om daarby geallegueerde redenen, verzoekende, dat het der Vergaderinge moge behaageo, het ten voorfehreeven Requeste gemeld Recht,, van de Gruyte, door den gewezen Heer en Baron van Breda, voorheen geheeven te willen vcrklaaren, als een Heerlyk recht, en als ftrydig te;;en de tegenswoordige orde van zaaken, voor geheel vervallen, en mitsdien hun S.up» plianten in hunne voorfchreeve qualiteit van de verdere aan. betaaling van dien te willen libereeren en ontheffen, of dat aan hun Supplianten ten minften moge worden geaccordeerd zodanig remis van negen maanden of drie Quartaalen der Pacht of admodiatie Penning-en, als aan andere 'sLands pachters in de Stad_en Landen van Breda voornoemd , uit- hoofde van de plaats gehad hebbende Ooi logs Rampen , over den Jaare 1794 was toegeftaan geworden, .en inmiddels aan hun des noo. dig te verkenen furcheance van de'bedreigde Exeeu:ie des wegens.

£n gedecreteerd de voorfchreeve Requeste, vast continuatie der furchear.ce in originali te ftelJen in handen van de-Burgers Reprsefentanten Costti us v en verdere gecommitteerden, relatif het 2j en 25 Articul der algemeene beginfelen van de, Staat.-regeling, om daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is

Sluiten