Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

640 16 JANUARY 1799;

da Costa Athias, Kniphorst, van de Kasteete en Lewey gcfteld zynde, om deeze Vergadering daaromtrent te dienen van confideratiën en advis, moeten uwe Gecommitteerden de vryheid nemen Ulieden des■wcgens voortedragen, dat zy reeds eerder over deeze zaak zouden hebben geadvifeerd , ware het niet , dat zy eensdeels door de bekende flegte fituatie van 's Lands Casfa overtuigd waren, dat over deeze gelden , zo dezelve al by het Vertegenwoordigend Lichaam waren geaccordeerd , niet koude worden gedisponeerd, en anderdeels, dat door de intusfehen ingevallen vorst de vereifchte arbeid aan de werken , onder het opzicht van den voorengemelden Agent Maande , niet Konde worden gedaan, dan uwe Gecommitteerden thans bewust zynde, dat door het furnisfement van den eerften Termyn in de heffing van 4 percent 'over de bezittingen, 'sLands Cas in eene meer gunftige fituatie verzeert, en uwe GeCommitteerden door den meergemelden Agent op het initantelykfte zyn verzogt, op deezen voordragt ten fpoedigiïen te willen rapporteeren en te reflecteeren, cat deeze gevraagde penningen voornaamlyk en genoegzaam alleen moeten verftrekken tot betaaling van arbeidsloonen en leverantiën reeds in den jaare 1798 gedaan, en waar voor de Rekeningen grootendeels bv hem waren ingeleeverd, en waaromtrent by de Petitie over 1799 een behoorlyk reguard was geflagen. .

Dat mede in aanmerking behoorde te worden genomen , dat aan hem Agent voor het onderhoud van 's Lands Dyken en Wegen , voor byna het geheer Ie jaar 1798 niet meer was geaccordeerd , dan eene fomma van ƒ 400000 - welke hy ook met alle m gelyke menage voor 's Lands Finantiën had hefteed , zb 'dat hy Ager.t , over de fomma van ƒ 100, 000 - hem by Decreet van den 2.6 October Jaa. sr.leden, toegelegd , nog niet ten vollen had gedis-

Bon'eérd en elndelyk heeft dezelve Agent ons verzogt, lieder attentie vooral te veftigen op de nadeelen, welke de wanbetaaling 'der gedaane leverantiën, in

dit

Sluiten