Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8éo 17 JANUARY i7o>

zélve zouten hooren cn vereenigen, ware het dóenlyk, en dien onverminderd intusfchen te verlenen de claufulevan lurcheance, en verzoekende opgemelde Prefident en Rechteren, dat zodanige middelen mogen worden bepaald, als waar door het gezag der wetten voortduwend kunne worden gehandhaafd, de Justitie haaren onverhinderden loop bëh'oüden, en de hardnaavsrs van dezelve, zonder eenig beletzei, die zoude kunnen blyven uitoeffenen.

En gedecreteerd de voorfchreeve Misfive, met alle de Stukken daar toe relatif, in originali te ftellen in handen van de Burgers Reprcefentanten Sinkel, Vitrin^a en van Hall, om daaromtrent oer Vergadering te dienen van Confideratiën en advis.

_ ts geleezen eene Misfive van het Adminiftratif Beftuur van het voormaali^ Gewest Utrecht, gefchreeven te Utrecht, den 18 deezer, daarby verzoekende, dat, door de Vergadering een gunftij reguard moge worden geflagen , op de door het Gemeente Beftuur van gemelde Stad Utrecht, van deeze Vergadering onlangs afgezonden Misfive, ftregkende , ten betooge van de onbetwistbaaré noodzaakelykheid, dat de Sluis aan de Vaart het vólkomen eigendom derzelve Stad verblyve.

En gedecreteerd de voorfchreeve Misfive te ftellen in handen van de Burgers Reprefentanten Leemans en verdere Gecommitteerd geweest zynde tot de Departementaale en andere Verdéeling der Bataaffche Republiek, om daar op het noodige reguard te fiaan. ü

Is geleezen eene Misfive v?.n het Gemeente Beftuur

Sluiten