is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 JANUARY 17S» ! iooj

de oude, gewoond hebbende te Giethoorn in 't Voormalig Gewest Overysfel om daarby gealleguserde redenen, verzoekende,dat het Vonnis van twee Jaaren Bannisfement, door den Drost en Gerechte van Vollenhoven, tegen hem Suppliant geflagen, moge worden opgeheven , enhyalzojouisfeere van de onlangs gedecreteerde amneftie.

I» En gedecreteerd voorfchreeve Requeste, en Bylage,in originali, te zenden aan den Drosten Gerechte van Folknhoven, om met terugzending van dezelve, daaromtrent der Vergadering te dienen van Bericht.

Is geleezen de Requeste van C. de Bruin, cum fuis, alle Ingezetenen van de Bataaffche Republiek woonende in het Voormaalig Gewest Zeeland; om daarby geallegueerde redenen, verzoekende, dat het aan de Ingezetenen deezer Republicq, en dus ook aan de Supplianten, worde vrygelaten, om derzelver, in de voorfchreeve Requeste gemelde effecten en pratenfiën, welke zy, ten lasten van den Lande zyn hebbende te doen ftrekken in voldoening van zodanige furnisfementen van penningen, als waartoe de Supplianten, uit hoofde der onlangs gedecreteerde Geldheffingen, op de Bezittingen, en Inkomften, by den tweeden en volgende termynen van dezeiven verplicht zyn.

En gedecreteerd de voorfchreeve Requeste in êriganli te ftellen in handen van de Burgers Reprefentanten Daendels, en verdere gecommitteerd geweest zynde, tot het concipiëeren van een Inftructie voor den Agent van Financiën, om daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van Mr. Jfaak Johannes

El-