is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 JANUARY 1799. 100©

wen, zynde beide gemelde plaatfen "gelegen in bet Voormalig Gewest Gelderland. En.

Van M. P. G. van Lamsweerde, Douairière Hatfort, woonen onder Vleuten, in het Voormalig Gewest Utrecht.

Om daarby geallegueerde redenen, verzoekende te mogen worden geëlucideerd, hoe en op welke wyze zy Requestranten derzelver Tienden, by hun in eigendom bezeten wordende zullen moeten tauxeeren, ter voldoening van het verfchuldige deswegens aan de Geldheffing, op den 30 November des afgelopen Jaars gearrefleerd, of aan hun Requestranten daaromtrent uitftel te verleenen , tot tyd en wylen zulks zal zyn beflischt, en intusfchen hun te willen houden voor diligent.

En is goedgevonden en verftaan de Requestranten met derzelver verzoek mits deezen te renvoyëeren aan den duidelyken letter der publicatie, betreklyk voorzegde heffing, geëmaneerd.

Is geleezen de Requeste van Maria Wiedder, Weduwe Lodewyk Geneke, om daarby geallegueerde redenen, verzoekende, dat het deeze Vergadering moge behaagen, haar Suppliante meteen weekelyks onderftahd te begunft;gen.

En is de voorzegde Suppliante met haar gedaan verzoek gerenvoyëerd aan het Armen Beftuur, ter plaatfe alwaar zy woonagtig is.

De Burgers Reprefentanten Daendeh, en verdere Gecommitteerden, by Decreet, van den ia December laatstleden, eeauthorifeerd zynde; om te confereeren met het Uityoerend Bewind, aangaande den voet en de wyze, waarop, en volgens welken de Ontfangers der furnisfementen in de Heffingen, op