Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»5 JANUARY 1799» 1079

Halve Brigade, waaronder hy Suppliant, ala Sergeant heeft gediend.

En de tweede en derde leezing van voorfchreeve Misfive, op den 21 deezer en heden , gefchied zynde.

Is,conform het advis van den voorzegden Hove van Juftitie,gedecreteerd,des Suppliants verzoek mits deezea te declineeren «n te wyzen van de hand.

Zynde het geadvifeerde in deezen overeenkomftig het gerapporteerde van de Burgers Repraefentanten Costerus, en verdere, by Decreet, van den 14 October des afgelopen Jaars, gecommitteerd geweest zynde, ten Examen eener Misfive van het Uirvoerend Bewind der Bataaffche Republicq, van den 20 der gemelde maand; houdendeinsgelyks een Dechnatoir Advis, op de, den 14 September te vooren, gepraefenteerde Requeste door den gemelden H. Kats en welk Rapport, op den bovengemelden 29 November, by de derde leezing in advis was gehouden, tot dat de, ten zei ven dage, gerequireerde confideartiën en advis van den bovengemelden Hove van Juftitie, op de voorfchreeve Requeste zoude zyn ingekomen, en daarop finaal gedifponeerd; en zynde dien volgens hetzelve Rapport mits deezen gehouden voor afgedaan.

By refumtie gedelibereerd zynde op de Reques» ten van:

Abraham Cornelis de Lanoy. Pieter Hendrik Kemper, en Jan yan der Wiel.

Aaa 5 Den

Sluiten