Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lolo »5 JANUARY i^.

Den ï6 January jongstleden, alhier ter deezer Kamer roor de eerftemaal geleezen, allen d:iarby verzogt hebbende Veniam atatis.

En de tweede en derde lezing van dezeh»e Reques-. ten, op den 21 daaraanvolgende, en heden, gefchied zynde.

Heefc deeze Kamer beflooten het verzoek by voorfchreeve Requeften gedaan te accordeeren, zullende dienvolgende,ten behoeve van ieder der voornoemde Requeftranten, de door hun verzo;:tc Brieven van Venia atatis in behoorlyke forma worden ge-

deZiukmde" Extrrct deezes gezonden worden aan het Uitvoerend Bewind, tot informatie. «

En zal dit bejluit, overeenkomftig Articul 60 der ftaatvegeüng, ter bekragtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en -benevens voorfchreeve Requeste en Bylagen in originali,

By Refumtie gedelibereerd zynde over het Rapnort van de Burgers Reprefentanten Costerus, en verdere bv Decreet, van den7 September laatstleden, «committeerden, ten examen van de Requeste van Mr D. G van Teylingen , woonende te Gouda,, daa.by verzogt hebbe. ck , dat net Gemeente Beituur van Camerik en Houdyk, mogte woroen gelast op alle de recognitiën der Beambten, en alle de pecuniëele voordeden, van de in voorfchreeve Requeste gemelde Heerlykheid, welke zeatrt den %, luny 1705. tot den 3° April 1798. door hetzelve zyn ontfangen of In de Dorps Casfe geftort , of op eenige andere wyze, ten vo .reeë e -oer relpective Gémetntens, belteed aan hem ter-hand te iteüen,

Sluiten