Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ay JANÜARY 1709. i©$t

en dat hy voorts moge worde geeualificeert, om met het vorderen van den dertienden Penning zedert den 30 April laatstleden, te mogen voortgaan, tot dat deswegens nadere bepaalingen zullen zyn gemaakt.

En zynde hetzelve Rapport, ©p den 17 January jongstleden, alhier, ter deezer Kamer uitgebragt, en in de Notulen van dien dag geinfereerd.

En de tweede en derde leezing daar van, op den 2a daar aanvolgende en heden, gefchied zynde.

Heeft deeze Kamer zich met daar by voorgeflagen Concept - Bejluit, conformeereride, ook aldus bejlooten.

De Eerfte Kamer van het Vertegendigend Lichaam des Bataaffchen Volks gehoord het Rapport eener perfoneeie Commisfie, met betrekking tot de Requeste van Diderik Gregorius van Tylingen, waar by dezelve , om daar by geallegueerde redenen, verzoekt, dat het Gemeente Beltuur van Camerik. en Houdyk moge worden gelast , om alle de Recognitiën der Beambten, in, en alle de pecuniëele voordeden van de in voorfchreeve Requefte vermelde Heerlykheid, welke zedert den 2 juny i~95, tot den 30 April 1/98, door het zelve zyn ontfangen , of in de Dorps Casfe geftort, of op eenige andere wyze, tenvoordeele der respective Gemeentens, befteed, aan hem ter hand te ftellen, en dat hy voorts moge worde gequalificeerd, om met het vorderen van den dertienden Penning, zedert den 30 April laatstleden, zelve te mogen voortgaan, tot dat dieswegens nadere bepaalingen zullen zyn gemaakt: En

Over-

Sluiten