Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iól2 25 JANUARY 1799.

Overweegende, dat de Eigendom der Heerlykheid van Camerik en den Houdyk, met alle derzelver Rechten, Gerechtigheden en Emolumenten, t>v wettigen verkoop en daarop gevo'gd Transport, uit handen van de geweezen S'.aaten des voormaalden Gewest Utrecht, met belofte van vry WaariOT in die der Voorouderen van den Requeiirant is overgegaan , en eindelyk by Erfopvolging op den Requeiirant is gedevolveert.

Overweeeende, dat de provifioneele Repraefentanten des Volks van Utrecht, dus deeze Rechten en Emolumenten aan den Requestrant met konden onthouden, dan onder voorwaarde eener bilJyke fchaedevergoeding.

Overweegende, dat dit niet alleen uit de te dier tyd geproclameerde Rechten van den Mensch en Burger voortvloeide, maar daar en boven, by het 3 Articul van de Publicatie der gemelde Provifioneele Reprsefentanten, in dato 15 Octobei j796, met ultdrukkelyke woorden is eraend.

Overweegende, dat het Adminiftratif Beftuur van het voormalig Gewest Utrecht, dit gevoelen, by deszelfs aanfehryving, aan de onderfcheidene Gemeente Beftuuren heeft geinhereerd*

Overweegende eindelyk, dat het niet obedi«eren aan voornoemde aanfehryving, door fommige Gemeente Beftuuren, en onder anderen door die van Camerik en den Houdyk, aan den Requestrant niet tot praejudice kan verftrekken, maar dat integendeel, daar de Staatsregeling niet

Sluiten