Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45 JANUARY i7s* jo$j

te mg kan werken, hem alle de Recognitiën,' en Emolumenten der gemelde Heerlykheid, althans tot dato der Publicatie van 15 October 1796. wettig competeeren.

Btflüfté

Dat het Gemeente Beftuur van Camerik en den Houtyk zal worden gelast, alle de Recognitiën der Beambten in, gelyk ook alle dè pecuniëele voordeden van de Heerlykheid van Camerik en den Houdyk, zedert den * Juny 1795, tot den ig October 1796. hebbende moeten worden ontfangen, of ontfangen zynde, gelyk ook alle gelden, uit den Orttfangst van den 13 Penning, zedert den gemelden <x Juny 1795, tot den 30 April I798. geprofluëerd, daadlyk aan den Requestrant te voldoen en hem Requestrant te authorifeeren, de gemelde Recognitiën en Emolumenten van hetzelve Gemeente Beftuur in te vorderen, onverlet aan hetzelve, om het montant daarvan Wederom van de Beambten, die als nu daar nog zyn, of geweest zyn, mitsgaders van alle de geenen, die de gemelde pecuniëele voordeeten hadden moeten voldoen, als nog te repeteeren, en dat hiervan kennis zal worden gegeven aan het Uitvoerend Bemnd, ten einde daaraan de noodige executie te verleenen.

Overweegende voorts, dat de vordering van. den dertisnden Penning, niet is een Recht, direct ttit het Leenftelfd afkomftig, maar veel eer eene belasting, door den voormal gen Souverein van het gewezen Gewest Utrecht geïntroduceerd, en

te

Sluiten