is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 FEBRUARY 1799. 207

naar blyft, van het geene hy een derde van een eeuw bezaten, en bet evident is, dat het Gereformeerde Kerkpenbotfchap, van de tyden der reformatie af, en dus meer dun twee eeuwen in de posfesfie geweest is, van alles dat tot deszelfs openbaare Godsdienst, en dus voor al bet Kerkgebouw behoorende is, en

Ten tweeden: zy de bewyzen in de hand hebben, dat het Kerkgebouw, zoo als het zich tegenwoordig vertoond van het Gereformeerd Kerkgenootichap, of op deszelfs kosten geheel nieuw is opgebouwd, en onderhouden, zonder iets van het Roomschgezmd Genootfchap, of eenige andere disfentieerende, by wyze van gifre, of anderzins daartoe aftevorderen.

Wat het eerfte gedeelte der fustenue, door Kerkmeesteren geallegueerd betreft, omtrent hetzelve is reeds bv onderlcheidene bellutten deezer Kamer uitfpraak' gedaan, en zodanige posfcsfle of bezit ongenoegzaam verklaard, om pp grond van dien , dat Kerkgebouw aan de befchikking der Municpahteit of Gemeente Beftuur te kennen of moogen onttrekken.

Doch het laatfte gedeelte hier van, doet meer af. indien het beweezen is, dat het Kerkgebouw, zoo als het zich tegenwoordig vertoond op kosten van het Gereformeerd Kerkgenootfchap alleen is opgebouwd en onderhouden, en daar het niet meer dan billyk is. dat dit aan het Gemeente Beftuur word beweezen, zouden wy van gevoelen zyn, dat door het Uitvoerend Bewind, Kerkmeesteren van het Gereformeerd Kerkgenootfchap te Breukelen, zoude behooren te worden geinjungeerd, om de bewyzen van eigendom direct, 't zy in originali, 't zy by copfën authenticq, aan het Gemeente Beftuur aldaar te overhandigen, om met behoorlyke kennis te kunnen beflisfen , over dat gefustineerde byzondere eigendom, door aanbouw uit der Hervormden afzonderlyke casfe gemoveerd.

En ten einde geene entraves tëgens de Staatsregeling en derzelver additioneele Articulen geentameeru, mitsgaders dezelve niet worden geëxcedeerd; het Gemeente Beftuur a! mede zoude behooren te worden aangefchreeven , om dezelve gefustineerde bewyzen, ten fooedigften te examineeren, en onvoldoende belchour. wen