is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 FEBRUARY 179& au

En zal extract hiervan worden gezonden aan het IUitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, ten • einde hieraan de nodige executie te geeven. Onderwerpende enz.

(Geteekend)

D. J. Steyn Parvé.

P. Ferhoyfen.

van Hoogftraten.

H. van Tomputte, Az*

D. Werner.

jp. Lublink, de jonge.

H. van Royen,

Waarop, conform hetzelve rapport, gedecreteerd Is; het Uitvoerend Bewind by deezen te authorifee. ren, ten einde het voornoemd Gemeente Beftuur aan 1 te fchryven, om, niet zoo, als door haar in deezen is gehandeld, aan de Commisfiën uit de Kerkgenoot! fchappen over te laaten, een vergelyk te zien treffen, maar ren fpoedigften, in conformiteit van het zesde der Additiöneele Artikelen van de Staatsregeling, en Publicatiën van 12. July en 11. October, daartoe betrekkelyk, als nog op nieuw te werk te gaan, en na door hun een Plan van fchikking Zal zyn geformeerd , dit aan de verfchillende Kerkgenootfchappen intezenden, ten einde alzoo ten fpoedigften een ieder in zyn recht, door de Staatsregeling toegekend, kan worden gefteld , en by onverhoopte, als dan nog zynde gefchillen, hetzelve Plan van vergelyk, met de bedenkingen der differente Genootfchappen, nader aan deeze Vergadering intezenden, om daarop zoodanig te disponeeren, als deeze Vergadering zou vermeenen te behooren.

hn zal Exrract deezes gezonden werden aan het Uitvoerend Bewind, tot informatie.

P a By