Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13 FEBRUARY 1799. 563

en de andere uit de Burgers:

Comelis Koomen. Klaas Wester. Jan Janze Vlaar. en Jan L&uresfe Schilder.

En is voorfz. Misfive gehouden in advis tot aan flaande Donderdag den 21. February, wanneer de formeering der beide tweetallen, by deeze Kamer gefchieden zal.

Is geleezen de Requeste van Jan Kortyn Zanegeest, woonende te Alkmaar, oud 23. jaaren, blyjcens extract uit het Doopboek der Gereformeerde Kerk van de Schagenburg in de Zype, en voorzien van favorabie brieven van voorfchryvinge, van het Adminifiratief Beftuur der Stad Alkmaar, daarby verzoekende om vernam zetaris.

En is goedgevonden en verftaan, de tweede leezing van dezelve Requeste te bepaalen op aanftaande Donderdag den 21. February.

Is geleezen de Requeste van de Adminiftrateurs van He Diaconie Armen te Maas/luis, om daarby geallegueerde redenen, verzoekende, dat het Vertegenwoordigend Lichaam aan hun Requestranten gelieve te permitteeren, om vry van alle rechten, hoe ook genaamt, te mogen doen transporteeren van Vlisfingen naar Maasfiuis, en aldaar te losfen en opteflaan, Tien duizend ponden Scheepsbrood, welke de Kooplieden Manneke s, Beyer en Steur, aan hun Requestranten hebben aangeboden voor de Gealimenteerden te Maasfiuis voornoemd, en dat deeze Vergadering

het

Sluiten