is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ip FEBRUARY 1799:

$35

doch" vind zich evenwel om Uliedèn in ftaat te ftelien; dit geadvifeerde van het Uitvoerend Bewind te beöorrieelen, des te meer verplicht, Ulieden Uit de ampele Stukken, zóofuccint mogelyk, den ftaat der zaak voorte Hellen.

De Requestrant Albertm van Welbergen, was Pachter Van liet Monopolie op de Brandewyn en alle gebrande of gedisteleerde Wateren, in het voormaalig Quartier van Veluwe geconfumeerd wordende, over de Diftricteri van VVageningen, HarderWyk, Hattem en Elburg iri de Jaaren 1794 cn 1795.

Als zoodanig moest hy ter voldoening aan de Ordonnantiën en Refölütiën op dit fubject, ten allen tyderi voorzien zyn van eenen behoorlyken voorraad van die dranken, tot gerief der Ingezetenen. • Daarenboven Wierd hy ten tyde, dat het Quartier vari Veluwe in het najaar vart 1794. grootendeels met dè Troupcs der geallieerde Mogendheden bezet was , wet ilitdrukkelyk gelast door de toenmaalige Gedeputeerde Staaten des gcmeldcn Quaniers, om zich van eenen. overvloedigen voorraad, ten gerieve van de reeds daar zynde Troupes, en die verder mogten arriveerèn, in tyds te voorzieu, en alzöo zorg te dragen, dat, door rtiangel daaraan, het Krygsvolk niet tot baldaadiglïedciï wierdt aangezet. [

Aan deeze orde had de Requestrant voldaan, en zyne Kelders in de gemelde Diftricten zoodanig voorzien^ dat, zoo lang hy daarvan meester is geweest, 'er geert gebrek aan de noodige dranken geweest is.

Intusfcheh wierden op zommige der hoofdplaatfen van zyne gepachte Diftricten, als te Ede, Barneveldj Nykerk, Scharpenzeel en Veenendaal, zyne Kelders door de .retireerende Troupes der geallieerde Armee geplundert en geruïneerd. ■„>..'

Op andere Plaatfen, gelyk te Wageningen, Wierden dezelve geheel in requilitie gefteld voor de Franfche Troupes.

Op anderen wederom, als tè Hattem en Elburg moesten zyne dranken voor Franfche Adfignaaten tegens negen fhiïvers de livre verkogt worden. -,

S s 5 Dooi