Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 3

gevoerd, en wel binnen den tyd of prolongatie in Art. ia. te vinden.

Art. 23. v-:' ,'<4

Deeze Cautie zal moeten worden gepasfeerd ten Comptoire daar de Rechten worden betaald; met dien verftanT aT L Geconfleneerde aldaar met woonachtig S'vSoende S? «S, wanneer hy ter ptóatfe van Ü' -ÏSnS een bewys produceert, behoorlyk gezegd fSoulnZ dat hy L ^^d^Jg

Ff ValTt bewysterplaatfevan de inklaaring door den nntfïneer of Commis Colleéleur moeten afgefchreeven, ïw"f op het Paspoort daar van melding gemaakt, %het bewys Sve aan het Paspoort moeten geannexeerd worden.

De Cautie niet gefteld, nochhèt bewys in het voorgaand Arrl el eemeld, wordende geproduceerd, zullen de J„o^^CWn^dc^enIdet mogen worden geëxpedieerd

^lLtfe waar de Rechten moesten worden volmaar ter plaatle, waar wordende te rug en

ualn' i?RmublS -evoerd, moeten verblyven tot buiten de Re.^b^Ke_^V;erëis'chten zal wezen voldaan, ^\^^^m^mm0t van den eerften £" W Convoiiei? en Licenten gefteld, die daar voor ^Lt^£tTzT4^n als aan den Vendumeester,

^^^Sp^¥^ wordt toegelegd*

Art. 25..

-r. iJftfr Piutie zal worden geröijeerd , zoo dra

da5; l°Voale edn SS^fW** en uitgevoerd, S^TgSSS? A meyergêdachte Goederen waariyl en -hi de daad zyn uitgevoerd geworden.

Art. 26.

Sluiten