is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o3> 21 FEBRUARY 1750.

misfie, ten fine eener nadere redactie, conform hec geremarqueerde door den Burger Reprafentant Vitringa;

Art. 4. is gearresteerd rhet dit Byvoegzel: dat de daar by gementioneerde regifiratie niet langer dan voor een jaar valide zal zyn, en, dat de refpective Secretarisfen, ter welker Secretarye de regifiratie gefchied, daar voor zuilen genieten zes ftuivers.

Art. 5. en 6. zyn nader gefteld in handen vari dezelve Commisfie, ten einde dezelven, in den geest van Art. 3. te redigeeren.

Art. 8. is insgelyks ten fine eener nadere redactie in handen van dezelfde Commisfie gefteld, en wel conform het daar op aangemerkte door den Burger Reprsfentant Vitringa, en zynde gemelderi Burger fpeciaal betrekkelyk dit Articul , der Commisfie geadjungeerd.

Art. 9. is gearresteerd, zoo als hetzelve ligt.

In Art. 10. moet, inplaatfe van Schout Crimineel, en voorts overal in alle Articulen in welken van deezen Ambtenaar wordt gefprookeh, worden gefteld : Publieke Aanklager.

Art. 11. is conform gearresteerd.

In Art. 12. is, in plaatfe van de 'Departementaale Gerichtshoven en Civile Rechtbanken, gefield: de Rechterlyke Machten, en voorts het Art. gearresteerd, zoo als hetzelve ligt.

Art. 13. is gearresteerd, met deeze verandering; dat de verboden tyd, daar by bepaald, vastgefield is, op 3. weeken vóór en 3. weeken na primo Mey.

En eindelyk de ten fiotte voorgeflagen aanfehry ving gearresteerd zynde, is op het geproponeerde door dtn Burger Repraafentant van Hall, goedgevonden en Verftaan, om de Commisfie te verzoeken, zoo als

ge-