is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%% FEBRUARY 1799; 725

gers Reprsfentanten Appelius, van Hall, van Haeffen, Werner en van Leyden, om daaromtrent der Vergadering te dienen yan confideratiën en advis.

Is geleezen eene Misfive van Pra?fident en Raaden. in den Hove van Justitie over de voormaalige Gewesten Heiland en Zeeland, gefchreeven alhier den ao, deezer; houdende, ingevolge van? en ter voldoening aan het Decreet deezer Vergadering, van den 11. December des afgeloopen Jaars, deszelfs confideratiën en advis op de Requeste van Hunner en van Zyllt Kooplieden te Amfterdam, waarby zy in het breede te kennen geven, dat zy, om redenen daarby vermeld, en met favorable brieven van voorfchryving van de Municipaliteit van Amfterdam getnuniëerd, zich in den Jaare 1797 genoodzaakt hadden gezien, met overleg en toeftemming hunner Crediteuren, van het voormaalig Provintiaal Beftuur van Holland, te verzoeken furcheance van betaaling voor den tyd vai| twaalf maanden, binnen welken zy noch in noch buiten rechten ter zaake van eenige bereids geconti afteerde praïtenfiën, uit welke oorzaak zulks ook zoude mogen zyn, niet zouden mogen worden aangefproken of vervolgd, op welk verzoek de Supplianten, naar ingenomen confideratiën en advis van voorfchreeve Hove, op den 13. December 1797 hadden geöbtineerde furchermce.

Dat der Supplianten omftandigheden , als nog'niet waren veranderd, en vermits de tyd der furcheance als toen binnen'weinige dagen ftond te expireeren, en ten dien einde wederom gemuniëerd met favorable brieven van voorfchryving van den Raad der Gemeente van gemelde Stad, verzogten dac het Vertegenwoordigend Lichaam aan de Supplianten geliefde te ver Zz 3 ïee-