is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 17 ]

InflruBie voor de Kamerbewaarders van het Vertegenwoordigend Ligchaam des Bataaffchen Volks..

Art. r,

By den Prcfident van ieder Kamer zal een der Kamerbewaarders dagelyks , zoo dikwils dezelven Audiëntie verlenen, moeten tegenwoordig zyn, om de Perfoonen , die Audiëntie begeren, aantedienen en de (tukken onverwyld overtegeven, welken aan den Prelident of de Vergadering geadresfeerd zyn.

2.

Zy zullen moeten toezien, dat dc Kamers van de refpective Preiidenten by die gelegenheid in order en van al het noodige voorzien zyn.

3-

De Kamerbewaarders zullen voor het aangaan van elke Vergadering nauwkeurig moeten zorg dragen, dat op de zitplaatfen der refpective Leden een blad fchoon papier en eene wel vermaakte Pen voor handen zy — en dat op het Bureau en voorts in de geheele Zaal, alles in behoorlyke order zy.

Na het eindigen van ieder Vergadering zullen zy verplicht zyn de Pennen, en het overgefchoten papier zorgvuldig by een te zamelen , en de gebruikte Pennen laten vermaken, ten einde die met en benevens het niet gebruikte papier vervolgens weder in de Vergadering aan de Leden voorteleggen, zonder dat zy daar van iets voor zich zullen mogen behouden veel min aan anderen geven of verkopen.

5-

Zy zullen ook zorg dragen dat hun dagelyks door de Bodens worden ter hand gefteld de pennen en het papier, hetwelk in de befoignes niet gebruikt is , ten einde van hetzelve weder het noodig gebruik gemaakt worde.

6.

Zy zullen met het einde van ieder maand aan de Commishën tot het werk der Drukkery, wranncer dezelve

ver-