Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a7 FEBRUARY 179$. 87«

En gedecreteerd: voorfz. Misfiven en Requesten, in originali, te ftellen in handen van de Burgers Repraffentancen Couperus, en verdere, gecommitteerd geweest zynde, tot het ontwerpen eener Inftruétie voor den Agent van Nationaale (Economie, om .daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Be vind der Bataaffche Rcpnbüek, gefchreeven alhier der ai. deezer; daarnevens ter dispofitie van hec Vertegenwoordigend Lichaam , zendende een by hetzelve Bewind ingekomen Misfive vaq den Schout Civil van Achtienhoven, gefchreeven alhier den 16. February jongstleden; houdende verzoek, om geelucideerd te worden, hoedanig zich te moeten gedragen, betrekkelyk het geven van door de Ingezetenen aldaar gevraagd wordende Actens van admisfie, tot bet doen van een of andere Neering of Handteenng:

En gedecreteerd: voorfz. Misfive, benevens die van den voornoemden Schout, in originalt,.K ftellen in handen van de Burgers Reprafenranten /terwvelt en verdere Gecommitteerden, relatit Art. 53. der Algemeene Beginzelen van de Staatsregeling, 0111 daaromtrent der Vergadering te dienen van confiderariën cn advis.

ïs geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bemind de Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den ai. deezer; houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den 33. January laatstleden, deszelfs corfideratiën en advis, op de Requeste van Johannes Tctmans, woonende te Haarlem* ach daarby beklaagd hebbende, overeen, op li 5 öetl

Sluiten