Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I34 5 MAART 1799.

De Burgers Reprsefentanten Pompe van Meerder* voort en verdere Gecommitteerden, by Decreet, van den 24 January li, verzogt zynde om der Vergadering te dienen van confideratiën en advis, nopens de

vraag: ,

In hoe verre, en voor hoe langen tyd, overeenkomftig de Staatsregeling, het Vertegenwoordigend Lichaam vermag Penfioenen te verleenen?

Hebben ter Vergadering uitgebragt het navolgend Rapport:

BURGERS REPRESENTANTEN !

Met behaagde UI. op den 24 January 1.1. te verzoeken

en cWSUtteeren Uwe Medeleden de Burgers Rennefentanten Pmpe van Meerdervvort, van den Braak, Leemans, van 4e Kasteele en tan Ltyden, om der VergadeSnS é dienen van confideratiën en advis, m hoe verre en °voor hoe langen tyd, overSenkom^ig de Staatsregeling, het Vertegenwoordigend Lichaam vermag Penjtoenen te

9ej]'v'*Gecom>nitteerder>ê zich herinnerende den loop der discusfiën en de bedenkingen, die aanleiding tot dit Commisföriaal, aan haarL opgedragen , hebben gegeven vermeenen alleen te moeten onderzoeken, of de Staatsregeling vordert , dat Penfioeaen jaarlyks worden vernieuwd, daar bovendien de bepaaling, in hoe verre het Vet tegen woordigend Lichaam vermag Penfioenen te verkenen , by het LVIII Articul der Grondbeïinfelen, alwaar de vereischtens tot het verkrygen van een Pennoen zeer duidelyk worden omlchreeven, genoegzaam is uitgedrukt.

Het is aan Uwe Gecornmitteerdens voorgekomen , na alle Articulen der Staatsregeling, waar in van Pennoenen , Belooningen of Vergeldingen word gefproken, iT die met den anderen vergekeken te hebben; dat ner-

Sluiten