is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goa u MAART 1799.

voorfz. Requeste gedaan, zoude behooren te worden geaccordeerd;

En is goedgevonden en verdaan de tweede leezing van voorfz. Misfive te bepaalen, op aanftaanden Vrydag den 15 Maart.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Be. wind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier, den 6 deezer, houdende , ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet, van den 18 February 1.1., deszelfs confideratiën en adv.'s, op de Requeste van Abra* ham Dtlling, alsmede van P. B. Bleeker en Jantje Garfema , Stiefvader en volle Moeder van voorn. A. Lilling; daarby verzogt hebbende-, dat aan hem mogt worden verleend, vergiffenis, wegens beleediging, door hem als Grenadier der gewapende Burgermacht te Groningen, aan den fungeerenden Commandant aldaar, aangedaan; en dat mitsdien het tegen hem geflagen Vonnis van Casfatie, mogt worden vernietigd et; buiten effecT: gefield;

En tendeerende hetzelve advis, dat aan den voornoemden A. Lilling, onder de daarby gemelde bepaalingen, deszelfs flraffe van Casfatie zoude behooren te worden geremitteerd;

En is goedgevonden en verlhan de tweede leezing daarvan te bepaalen, op aanftaande.i Vrydag den 15de . Maart.

Is geleezen eene Misfive van het HofF van Juftitie in hec vooimalig Gewest Gelderfand, gefchreeven te Arnhem, den 1 deezer; houdende, ingevolge van er ter voldoeninge aan het Decreet, van .5cn 15 February 1.1., deszelfs confideratiën en advis, op de Requeste van Conradina Jacoba de Rook, Huisvrouw

van