Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

99» 21 MAART 1799.

■ En gedecreteerd de voorfz. Requeste, in originaii, te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om, met terugzending van dezcKe, daaromtrenc der Vergadering ten fpoedigften te dienen van bericht, confideratiën en advis. [zonder refumtie.')

Is geleezen de Requeste van L. van Oosterwyk e. ƒ., allen individuëele Burgers deezer Republiek,door den Raad van dun haag, ter voldoening aan het Decreet van den 5 Odtober des afgelopen Jaars, benoemd zynde tot provifloneele Commisfarisfen over de voormalige St. Nicolaas, Boekverkopers, Uitdragers en Christalyne Gildens aihier; om daar by geallegueerde redenen verzoekende, dat 't het Vertegenwoordigend Lichaam moge behaagen, om het Decreet en de daar op gevolgde Publicatie, van 31 January 1.1., zodanig te ampliëeren, dat alle Municipaliteiten worden gelast ce zorgen, dat aan niemand, die op een Kamer woond, ofte in een Logement gelogeerd is, Deciaratoiren van Inwooning afgegeven worden, of dat dezelve op twee of meer Perfoonen afgegeven worden; en voorts een zekere tyd bepaald, om als Inwooner erkend te worden, en dat daar en boven de Declaratoiren Jaariyks moeten worden vernieuwd; gelyk ook, dac de zogenaamde Grosfiers, welke uit Duitschland, Cleefsland, Munster en elders in Logementen of Vrye Kamers hunne Goederen uitpakken, onder voorwendzel, van dezelve aan de Winkeliers te debiteeren, onder de gemelde Publicatie mogen worden begreepen, en dat dezeLe, op de gewoone Jaarmarkten hier komende, hunne Goederen aldaar moeten verkopen, zonder elders, en zulks alles tot voorkoming van de anders daar uit te profluëerene fchaedens door de Ingezetenen alhier.

En is daar nevens geleezen eene Misfive van het

Ge-

Sluiten