is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37 MAART 1799.

"57

En is deeze kennisgeving door den Prefident, met zigtbaare blyken van goedkeuring door alle de Leden deezer Vergadering aangehoord, en de gifce vooron-ze noodlydende Landgenooten aangeboden wordende, mee dankzegging aaegenomen, terwyl voorts is gede. creteerd, om van dit daadlyk bewys van Menfchenliefde, door eenige Burgers der gemelde Stad Amfierdam, zo edelmoedig aan den dag gelegd, honorable mende te maaken in de Notulen deezer Kamer, zo als gefchied by deezen, en waar van op uitdrukkelyken last deezer Vergadering, door onmiddelyke toezending van een Extracl: deezes zal worden kennis gegeven aan den voornoemden Burger A. H. de Meiander c. f., ten einde daar van zodanig gebruik te maaken , ais zy zulien vermeenen te behooren.

Zullende de tweede Kamer, by Extract deezes, van dit bewys van menschlievenheid worden geïnformeerd.

En zal eindelyk aan hec Uitvoerend Bewind insgelyks, by Extracl: deezes, de voornoemde edelmoedige gifte worden gezonden, met last, om van dezelve zodanig gebruik te maaken, als hetzelve, naar de tydsomftandigheden, zal bevinden meest overeenkomftig te zyn met het menschlievend oogmerk der edelmoedige Gevers.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier, den 18 deezer; houdende, ingevolge van,- en ter voldoening aan hec Decreec, van den 4 December des afgelopen Jaars, deszelfs confideratiën en advis, op eene Misfive van het Intermediair Adminiftratif Beftuur van hec voormalig Gewest Gelder tand, ten geleide van zeker Request van de Burgers C. IV.Flicq en J. Muller, Pachters van den Impost op hec Gemaal over de ^tad Nymegen, daarby verzogt hebbende, Cccc 3 om