is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAART 1799. i ï 59

van voorfz. Misfive te bepaalen, op aanftaanden Maandag, den 1 April.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier, den 18 deezer, houdende, ingevolge van en ter voldoening aan het Decreet, van den ao February laatstleden, deszelfs confideratiën en advis,op de Requeste van Leendert van der Arend, Stemgerechtigd Burger, woonende aan de Nieuw er (luis, daar by-verzogt hebbende, dat de Municipaliteit van Heenvliet mogt worden geauthorifeerd, om aan hem Requestrant een Acte, als Herbergier en Tapper in Wyn enz., aan de Nieuwer (luis, te verleenen.

Tendeerende hetzelve advis, dat de Municipaliteit van Heenvliet voornoemd zou behooren te worden geauthorifeerd , aan den Requestrant de-veraogte Acte van Admisfie,als Herbergier en Tapper in Wyn enz., te verleenen, mits zich iliptelyk gedragende naar de Publicatie van den 2s December 1798, en zich dien conform fchrifteiyk te verbinden de als nog vigeerende Keuren en Ordonnantiën te zuilen obferveeren.

En is goedgevonden en verftaan de tweede leezing van voorfz. Misfive te bepaalen, op aanftaanden Maandag, den 1 April. •

Is geleezen eene Misfive van Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven'alhier den -.6 deezer; houdende, ingevolge vu.ren ter-voldoening aan het Decreet, van den ia February 1.1., deszelfs confideratiën en advis op de Requeste van ff. Kooymans, daar by verzogt hebbende dispenfatie van zekere Publicatie der voormalige Staaten Generaal, van den 19 October 1792, ten dien'effecle, dat hy zich bhmen den Ouden Bosch moge etabiisfeeren, zonder Cccc 4 $