Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1*3» a? MAART ïj99>

aan deeze Vergadering te produceereh, aangaande hec aan dezelve gedaan verzoek, door Regenten van het Roomsch Catholyk Weeshuis, genaamd St. Jaeob te Haarlem, om eenige Effecten te mogen verkopen.

Is, conform hetzelve Voorftel, goedgevonden en verftaan, het verzoek, by voorfz. Requeste gedaan, te declineeren en te wyzen van de hand« en aari de Requestranten over te laten het proponeeren en nemen van zodanige andere mefures,als dezelve hetgefchiktst zullen oordeelen, om in den dringenden nood van dit Gefticht, op eene efficacieufe wyze te voorzien.

Ten welke einde extraét deezes, met copie van het> zelve Voorftel, gezonden zal worden aan het Uitvoerend Bewind, tot informatie.

De deliberatiën hervat zynde over het, op den 14 en 21 Maatt jongstleden in advis gehouden Rapport van de Burgers Reprefentanten Wildrik en verdere, by Decreeten van den 24 Oétober en 2 November laatstleden, Gecommitteerden, ten examen:

Voor eerst: van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, houdende, ingevol^eDecreet, van den 8 Octo* ber daar te vooren, deszelfs confideratiën en advjsop de Requeste van H.L. van Buma c,f„ in qualiteit als Gequalificeerdens over de respeftive Ambachten van Stolwyk, gelegen in denCrimpanrewaard, daarby verzogt hebbende intrekking van zekere Refolutie van den Agent van inwendige Politie en Toezigt op den ilaat van Dyken, Wegen en Wateren.

Als mede twee Requesten een van J. Smits c.f. -, als Gequalificeerdens van een grootaantal Gehoefflaasdens inden Lekkendyk, onder Lekkerherk , Berl. Ambagt en AmmerstoL En een van Teunis i(tk

Sluiten