Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

123* *7 MAART 1799.

ren van Stolwyk en verdere Plaatfen , gelegen in de Crintpetterwaard; daarby om geallegueerde redenen verzogt hebbende intrekking van zekere Refolutie van den agenc van Inwendige Poiicie en Toezicht op den Staat van Dyken, Wegen en Wateren, en verder zo als by voorfchreeve Requeste, en in de Notulen van den gemelden 8 October breeder vermeld (bar.

Alsmede twee Requesten, een van Jan Smits c.f. 9 als gequalificeerdens van een groot aantal Gehoefllaagdens in den Lekkendyk, onder Lekkerkefk, Bergambacht en Ammerflol; en een van Teunis'-Kokc.f. als gelastigden van St. heeraartsberg, en de laatst' gemelde drie Ambachten, beide antidocaal aan eerscgemelde Requeste.

Dan nog, by Befluit van den 2 November laatstleden, eene nadere Misfive van het Uitvoerend Bewind, gefchreeven alhier den 29 Oftober te vooren; houdende ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den 11 der gemelde Maand, deszelfs Confideratiën, en advis, op eene Misfive van Dykgraaf, en Hoogheemraaden , van de Crimperenwaard, gefchreeven te Gouda, den 8 daar te vooren ; daar .bv in Subfiantie hebbende gecommuni. ceerd, dat zy na ontfangene Misfive van den Agenc van Inwendige Poiicie, de onderfcheidene Ambachten hebbende geconvoceerd, agc van de elf hadden gedifiiculteerd, in het geven van hec noodig Confenr, ten einde de penning Meester, tot hec Negotiëren der benoodigde Gelden , te authorifeeren; en voords verzogt hebbende, zo al geen uirftcl coc hec maaken der geordonneerde werken, coc in hec voor-Jaar, moge verleend worden, in alle gevalle de incencie deezer Vergadering te mogen vernemen , hoe zich fpeciaal tot het bekomen der benoodigde Gelden, te gedragen.

En

Sluiten