is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a APRIL 1799. «

mogen warden gehouden voor diligent, met opzicht tot het betaalen van den derden en vierden terravn der ihans plaatshebbende geldligting van vier per Cent van ieders Bezittingen, by form van voorbetaaimg, tot zoodanige fommcn toe, als ieder himner. wegens losbare Obligatiën of vervallen Intresfen vat! den Lande te pretendecren heeft ;

En gedecreteerd: de voorfz. Requeste, (n orhtnah, te ftellen in handen van de Burgers Repraeftfncanten Daendels, en verdere, gecommitteerd eeweesf zynde rot het concipiëeren eener Iuftructie voor den Agent van Finant/ën, om daarop , by derzelver deswegens uictebrengen Rapport, het noodig reguard e liaan, en om voorts, betrekkelyk de veVzogle diligent verkiaanng , der Vergaderinge te dienen van confideratiën en advis. (zonder refumtie.)

tuU flllf? ^ ReqUTeSfe VAt1 & # cuni J u ]le" BurSers e" Ingezetenen der Stad Harder. 2t T y/U" ,eedw^n ^ kennen gevende, daf de Tweede Kamer het favorabel Befiuit der Eerfil Kamer, op het verzoek van het Geme.mte-Öe^uuf van Harderwyk voornoemd, tot verkoop van eenige S ?eed?n' °m uic hec Provevue derzelve de ftedelyke Schulden te voldoen, hadt geweigefd te Jancnoneeren, en verzoekende, daar zy geïnformeerd zyn. dat zulks alleen is gefchied, uit hoefdeTn hec ingevolge Art.cul ,94. der Staatsregeling, nietgeïmpetreerdConfent van de ftemeerech;igde Burgery, dat het Gemeente-Beftuur van rlarderwyk, tot° wegn" ™ng der fcrupule by de Tweede Kamer refldeert!7«\ n5^eDworden geauthorifeerd, om de ftemgerechtigde Burgery opceroepen, ten einde door dl Jive conform voorfchreeve Articul, Commisfariakn ce doen benoemen en te magcigen, erD het-