is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s©4

4 APRIL 1799

En heefc de Vergadering, om redenen daarvoor, door de voorfchreeve Commisfie opgegeven , verklaard, dat *er is onverwylde noodzaaklykheid; en voorts over de zaak ten principaale zelve gedelibereerd zynde, heefc dezelve zich, met hec voorgeflagen Concepc - Befluit conformeerende, ook aldus befloocen.

De Burgers Reprjefencanten de Kempenaer , en verdere by Decreec van den 21. December laatstleden , Gecommitteerden, ten examen van een Extract uic hec Register der Decreeten van de Tweede Kamer , van den 14. te vooren; daarby aan deeze Kamer, onbekrachtigd terug gezonden hebbende, een Extract uit het Register haarer Befluiten van den 7. November des afgeloopen jaars, genomen op eene Misfive van het Uitvoerend Bewind ; daarby verzogt hebbende geauthorifeerd te worden, om, voor Rekening van den Lande te mogen verkoopen zeker Landsgebouw, de Fraternïteit genaamd, ftaande te Leeuwarden, en zulks uit hoofde hetzelve Gebouw, van tyd tot repafarie benoodigd had.

Hebbende ter Vergadering uitgebragt, het hier navolgende Rapport:

r Burgers Representanten!

Het behaagde Ulieden, by Befluit van den 21. December laatstleden te committeeren uwe Medeleden dc Kempenaer, van Bennekom en Meyners, om te examinecren de redenen van weigering, voorkomende in het Extract uit het Register der Decreeten van de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 14. December laatstleden; daarby aan deeze Kamer onbekrachtigd terugzendende, een Extract uit het Register