is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 APRIL 1799. 39

als mede aan de Generalitéits Rekenkamer, tot infor made en naricht refpeclivelyk.

En zal dit Befluit, overeenkomftig het 60. Art de Staatsregeling, ter bekrachtiging worden gezond >i aan de Tweede Kamer, met en benevens h^t in deezen uitgebragt Rapport en Requeste, in originali.

By refumtie gedelibereerd zynde, over het Rap. port van de Burgers Reprsfentantcn Daendels, en verdere by Decreet van den 18. Oc^jber des afgeioopen Jaars Gecommitteerden, ten examen van een ten zeiven dage gedaan Voorftel, door den Burger Re prsfentant Verbeek — tendeerende om alle de Do

mïïVf t g7fZtn Ge^t™, de zoogenaamde Ktdderfchaps Goederen, en het geen verder van dien aart zyn moge, daar onder begteepen, zoo fpotdi» mogelyk in kleine Perceelen aan de meestbiedende r% doenverkoopen, en de daarvan proveniëerende Penfie"e%h' tm meeSUn V0°rdede vm den Lands te he-

En zynde het voorfchreeve Rapport op den o<r Maart laatsleden alhier ter deezer Vergadering ui to e bragt, en in de Notulen van dien dag gcïnfereerd

En de tweede en derde Leezing van hetzelve,'op zynde*' daaraanvolgende en heden gefchied

Heeft deeze Vergadering, zich met het daarby voorgetogen Concept • Befluit conformeercnde, 00 alaus befloten: '

T iSG Va" het Vertegenwoordigen

Lichaam des Bataaffchen Volks, ingevolge Befluir

c'onfidee" -8' °a°,ber I7"' *hoor* '-'bende de confidera ten en advis van haare perfoneele Commishe, op de Voordragt door den Burger Reprarfenrans Cc a Ver-