is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

403 9 APRIL 1799.

Verbak, op dien dag ter Vergadering gedaan. — Eb tehdeèrênde, „ om alle de Domeinen van de

gewezen Gewesten, de zoogenaamde Ridderfchaps ** Goeder-u, en .het geen verder van dien aart zyn ^ moge, daar order begreepen. zoo fpoedig mobe.

iyiv..in kleine Perceelen , publiek aan de meest-. T biedende te doen verkoopen, èn de'daarvan prp'y vemeerentle Penningen ten meesten voordeele van

den Lande te befteeden. "

En o- erweger.de, dat het alleszins voor de belangen* ven den Staat en deszelfs Financiën voordeelig is, om $jeMj Goederen zoo fpoedig mogclyk te do.n Verkoopen. . .- ■

Befluit: dat alle zoodanige Landerycn , Boslchen en Huizen, behoorende tot de Domein-Goederen van het Bataaffche Volk, welke niet ten behoeve en pc -ruike van den Staat moeten blyven geconferveert, fuec.bfivelyk in kleine Perceelen, publiek aan ds eest biedende zullen worden verkogt. Da: het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek,' zoo ras mogelyk, aan het Vertegenwo-rdio-end Lïchaam zal voordragen, de 'wyze op welke, en den tyd, wanneer; alsmede, welke Perceelen daarvan oog geduurende den loop van cHt Jaar, in «eïlioge zuilen kunnen worden gebragt, en daarmede laa-lyks en alle Jaar zal continuëeren, referveerende het Vertegenwoordigend Lichaam aan zich, cm, ten aanzien van het gebruik der Penningen, van deeze verkogte Goederen proveniëerende, zoodanige nadere dispofitie te nemen,, als hetzelve zal oordeelen te behooren.

En zal Extract van dit Befluit, worden gezonden tftn het Uitvoerend Bewind, tot informatie en na-

Zullende dit Befluit, ingevolge het 6*0 Art. der-'

Staats-