is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*2

9 APRIL 1799.

20. Voor die, welke in het volgend jaar 1796 is opgebragt.

Tcndeerende die voordragt, om in het breede daarby geallegueerde redenen, alle de voorfchreeve Beleeningen provifioneel te prolongeeren, tot ultimo Juny des volgende Jaars; met dien verfiande en onder deeze expresfe referve, dat de termynen van aflosfmg in den aanvang van dat Jaar nader zullen worden gearresteerd.

Overweegende, dat het uit de byna voorbeeldelooze fchaarsheid van Penningen zeer gemakkelyk is afte!eiden , dat verfchcidene Debiteuren der voornoemde Beleenbank geheel en al onvermogend züüen bevonden worden, om hunne engagementen te praesteeren, en dien ten gevolge hunne Beleeuingen in dit loopend Jaar te kunnen aflosfen, daar 'er nog, geduurende dit Jaar, . twee termynen der Heffirg op de Bezittingen, by wyze van voorbetaaling, behalven de tweede termyn der tien perCento, over de Inkomfien, moeten worden opgebragt.

Overweegende echter, dat, tot handhaving van het Grediet van 'sLands Beleenbank, als tot gerust* fteiling der Verpanders, de termynen van aflosfmg voor de Heffingen van de Jaren 1795 en 1796 door het voormaalig Gewest Holland gearresteerd, niet voor eenen al te onbepaalden tyd worden verwyld en verfchooven blyven.

Overweegende eindelyk , dat het alleszins billyk en rechtvaardig is, dat zoodanige Verpanders, welke een provifioneel uitftel van de termynen van aflosfmg kunnen obtineeren , van den dag der bepaalde aflos-fïng af, zullen gehouden 2yn te bemalen, een Intrest tegen vyf ten honderd in het Jaar , in conformiteit der Publicatie van het Uitvoerend Bewind, van den 20. February laatstleden, om op eenen gelyken voet

be-