Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47* ïo APRIL 1799.

Dyk- en Slootwerken, de noodige reparatiën onderhouden en verbeteringen te kunnen iaaten doen, en alzoo voor te komen , dat deeze Polder of Meir, niet wederom fpoedig tot deszelfs voorigen ftaat van verval geraake, en niet alleen voor de Eigenaars, maar ook voor het Gemeene Land zelve van geen de minfte waarde of aangelegenheid worde,

Overwegende echter, dat de voorfchreeve Boekeldermeer, thans niet meer kan geacht worden, in zoodanigen deplorablen 'ftaat te zyn, welke genoegzame redenen kunnen opleveren , om de continuatie van die Vrydommen, als nu verder dan tot de ordinaires Verponding, en dus al mede tot de ten Requeste verzogte continuatie, der by het voorfchreve Ocftroy, mede geremitteerd geweest zynde gemeene Middelen, te extendeeren.

Befluit: aan de gezamenlyke Geinteresfeerdens in de Boekeldermeer, voor hec grootfte gedeelte gelegen onder de Jurisdictie van Heilo, in het voormaalig Gewest Holland, groot driehonderd twee-en-veertig Mergen , by gedeeltelyke prolongatie te verkenen Octroy van vrydom van derzelver aanflag in de ordi naires Verponding, bedraagende jaarlyks eene fommr van ƒ 490 1 r- 8, zoodanig als hun hetzelve by Oc troy van de voormaaiige Scaaten van Holland en West vriesland, in dato 9. Mey 1783. is verkend,en zulk voor den tyd van tien jaaren, een aanvang genome hebbende met de expiratie van het voorfchreve Oc troy, zynde met het begin van den jaare 1798. e mitsdien expireerende met het begin van den jaar 1808 , of zoo veel eerder, als door de applicatie va Articul 210. Lecter a van de Scaatsregeling, hier i eenige verandering mogt worden gemaakt, als waneer de Requestranten, hec effeét van de voorfchre\ verkende prolongatie van vrydom, aanftonds zulle komen te verliezen. Wn

Sluiten