Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C * )

ik behve onderwerping aan zodanige Regeringsvorm, vrelke, gegrond op de Oppermacht des Volks, thands provifioneel bejiaat, en in het vervolg finaal zal worden daar-, gefield; en nimmer met woorden of daden te zullen medewerken tot herfielling van het vernietigd Aristocratisch', en Erffiadhouderlyk Befiuur. — Zynde daarby verder bepaald: dat alle de geenen, die weigerig mochten zyn, om deeze belofte afteleggen, zonder eenige conniventie terfiond van hunne bedieningen zouden worden ontflagen.

Het gemelde Provinciaal Beftuur geoordeeld hebbende, dat deeze belofte mede moest worden afgelegd door de Predikanten by de voormaals heerfchende Kerk, als des tyds nog zynde of befchouwd konnende worden, als bezoldigde Ambtenaaren van den Staat, dan ook verre de meesteu van de gemelde Predikanten zich in dat voormaalig Gewest aan het gezegde Befluit bebben onderworpen; maar dat eenige van dczelven, en daaronder vyftien Leeraaren van het Nederduitsch Hervormd Kerkgenootfchap te Amfieldam zwarigheid hebben gemaakt, om aan den wil der toenmaaüge Hoogstgeconftituëerde Macht zonder eenige bepaaling te gehoorzamen , zich latende voorftaan die belofte in gemoede niet anders te konnen afleggen, dan als een belofte van onderwerping, zodanig , dat zy daardoor niet zouden konnen begreepen worden confesfie van gevoelens te doen, noch iets te beloven, hetwelk ftrydig zoude zyn met hun Ampt als Leeraaren der Hervormde Kerk. n ,

De herhaalde pogingen, die des niettegenftaandc zyn aangewend, ten einde de gemelde Predikanten te bewegen', om zich te onderwerpen aan het befluit van het Provinciaal Beftuur, en om de door hun gemoveerde bedenkingen, zoo veel mogelyk, uit den weg te ruimen, hebben de gewenschte uitwerkinge niet gehadt, zo als onder anderen aan uwe Commisfie is gebleeken uit eene gedrukt te Bylage, behorende tot het dagblad der Vergadering van. den Raad der Gemeente te Amfteldam, en een kort verhaal of aantekeningen geformeerd ,door een Lid der Commisfie uit het midden van den gemelden R.aad benoemd, tot de zaake der aftekggene belofte door de Ambtenaaren

bin>

Sluiten