Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 ))

binnen dezelve Stad des tyds fungeerende, welke beide Stukken nevens het Bericht der Municipaliteit zyn gevoegd* °

Van dit alles is dan ook het gevolg geweest, dat de meergedagtePredikanten, op den 15. Augustus 1796. dooiden toemnaaligen Raad van de Gemeente der Stad Amfteldam, ingevolge , eri uit krachte van een nader BeOuit van het Provinciaal Beftuur, zyn gedimitteerd of ontüVen en dat vervolgens, op publicq gezag, andere Leeraaren itl hunne plaats zyn beroepen, welken als nog in die betrekking by het Hervormd Kerkgenootfchap aldaar fungeeren.

Uwe Commisfie zal zich niet ophouden met een verdef' detail der byzondere omftandighëden van het voorgevallene by deeze gelegenheid, als he.r welk, naar haare gedagten, eigenlyk geen onderwerp van Uwl. onderzoek, eri deliberatie kan opleveren ; maar liet zal genoeg zVn 1 om UwB nog kortelyk te herinneren : ;<.<• :

• Dat de politiven van de onderfcheidene Adresfen eri yan de daarnevens gevoegde Declaratoiren hoofdzake'lyk hierop nederkomen, dat het gemelde ontflag der vyftien Predikanten, reeds Van den beginne af, en vervol°ens by aanhoudenheid eenen zeer ongelukkigen invloed zoude hebben gehadt op het welzyn der Gemeente behorende tot het Hervormd Kerkgenootfchap te Amfteldam, op het belang der Armen, en de onderlinge verkeerin* vaneen groot aantal der Ingezetenen van die volkryké

Dat ondertusfehen by de aangenomene Staatsregeling zynde bepaald, en verklaard, dat de Wet zich alleen unitrekte tot daden, en nimmer tot gevoelens, mitsdien volgens dezelve ieder Burger het voorrecht moest genieten , om in de waarneming van zynen Godsdienst met genoegen, en voldoening van zich zeiven , te mogen verkeeren, terwyl de Maatfchappy ten deezen opzichte aari allen gelyke vryheid , en befcherming verleende; - Dat daar en boven, zedert eenigen tyd, in diverfe P'laatlen van deeze Republiek, verfcheidene Predikanten dié zwarigheid hadden gemaakt, om de hier voren Wélde of zoortgelyke belofte afteleggen, en uit dien hoofde w£' A » re#

Sluiten