Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 APRIL 1^90. <53^

brengen , rekening en verantwoording re doen, ten overihun var, zyoe of hunne aanftelleren; en eindelyk het batig faldo aftegeven aan zodanig P^forn, ais daartoe in der tyd by het Vertegenwoordigend Lichaam zal worden gequalificeerd; zullende voorts, met betrekkin.tr tot de voornoemde Perfoonen en Goederen van Oostheim en Boeyink, dezelfde wyze, als hierboven omfchreven ftaat, plaats hebben.

En zal extract dezes worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind tot informatie, met by voeging van copie der voorfz. Misfive, van den Hove van Justitie over de voormalige Gewesten Holland en Zeeland.

Zullende dit befiuit, overeenkomflig het'60. Art. der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden gezonden aan de Iweede Kamer, met en benevens de beide voorfz. Misfives in originali.

By refumtie gedelibereerd zynde over eene Misfive van Pra;fident en Raaden in den Hove van Justitie, over de voormalige GewestenHolla;;d en Zeeland] gefchreeven alhier den 5, April jongstleden, en den 9. daaraanvolgende, ter dezer Vergadering voor de eerilemaai geleezen, houdende, ingevolge van, en ter voldoeniuge aan het Decreet van den 4. Maarc daar te voren, derzelver bericht op de Requeste van Jan Carel van Byland, en Charlotte Wilhelmme Sophie Alexandrine van Byland, daarby verzogt hebbende brieven van Venia a;tatis.

En de tweede en derde leezing daar van, op den ii. April jongstleden, en heden gefchied zynde, heeft dceze Kamer befl.ten: het verzoek "by voorfz Requeste gedaan, mits dezen te accordeeren, zullende dienvojgende ten behoeve der voornoemde Requestranten, de door hun verzogte brieven van venia secatis in behoorlyke forma worden gedepe-

checrd,

Sluiten