Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6"4a 16" APRIL 1799.

dere Gecommitteerden, by Decreet van den 12. April

jongstleden, verzogt zynde om der Vergadering nader te dienen van confideratiën cn advis, op de op den 13. February dezes Jaars, ter deezer Vergadering ingekomen Misfive van het- Uitvoerend Bewind, houdende, ingevolge Deereer van den 6 December des afgeloopen jaars, deszelfs advis.op de Requeste van Henricus CcrnsKs van Leden, .derende in de zesde Compagnie vp het tweed; Battaillon Bataaffche Jagers, daarby verzegt htbbende, dat het Vertegenwoordige hem Sup¬

pliant, al'es wat hy ter zaake .... begaane dëfertie mogt hebben im'sdree 'en , goedgun. j eiiefde

te vergeevea, en dienvolgens aan hem te veilenen brieven van abolitie pro Deo in optima forma.

En zynde het voor'z. rapport op den 9. April jongstleden alhier ter dezer Vergadering voor de eerftemaal geleezen, en in de Notulen van dien dag geinlëreerd.

En de twééde en derde leezing van hetzelve op den 12. daaraanvolgende en heden gefchied zynde, heeft deeze Vergadering zich met het daarby voorgeilagen Concept - Befluit conformeerende, ook aldus belloten:

De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam, geëxamineerd hebbende het Request van Cernelis Henricus van Leden , in den hoofde dezes breeder gemeld , als mede het advis van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, vervat in deszelfs Misfive van dato den 7. February laatstleden , daarnevens ingezonden hebbende de confideratiën en het adviS van 's Lards Advocaten, als belast met de provifioneele Adminiftratie der Militaire Justitie, door welken het Vonnis van den

Krygs.

Sluiten