is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5jf 17 APRIL 1799.

aangenomen, by ieder niet volkomen gun (lig R apport- r als. eene laatfte poging befchoudt, en als zoodanig verme-, B,igvuldigdzo.iidc worden, en.deeze algemeene aanmerking vermeenen wy^ veilig op het voor banden zynde geyal te» moeten toepasfen; tiaar herhaalde en mislukte proeven, Üwer Commisfie, hebben overtuig.1, hoe. m^eijtlyk het waare , iets ten aanzien der Nationaale Cancelary voor te ftellen, bet welk, deonderfcheiden beiangens vereen igen de, aan het oogmerk der Vergadering, konde voldoen , eü daar objectiën uit den aart der werkzaamhéden ontleend , gedeeltelyk afhangen van dc wyze, op welke^het geheel wordt befchouwd, en dus zonder in langwylige kleinigheden te koomen, moeijelyk een voor een kunnen worden gpgelnst.

Échter uwen wil, cn niet ons verlangen iu het ooghoudende, hebben wy ons , hoe kort de tyd opk wezeii mogt tot het uitbrengen van het gerequireert Rapport- in, ftaat gefteld, en gemeend ons te mogen vergenoegen met <je behandeling der hoofdpointen in. beide de gemaakte Adresfen voorkomende.

De Burgers Tinne en Washington fchynen beide in het begrip te liaan, dat eens opgedragen Bedieningen ouder ajle veranderingen van tyden on omftandiglieden, en zelfs by dc veranderingen van de Posten zelve een ftellig en verkregen recht geven op alle de voordeden aan zulke Ambten of Bedieningen gehecht, of ten minften een wettige aanfnraak, om in een gelykzoo.rtigen Post op geen minder yoordeeligen voet te worden geplaatst; want zy beklagen zich niet, dat dc vergoeding voor de Posten to't welke wy hun respectivelyk hebben voorgedragen-, niet evenredig aan de werkzaamheden derzelve zouden zyn* maar- wel, dat dezelve minder bedraagd. dan het geen door h,un tot nu toe is genoten; — en de Burger Washington in, het byzonder, dat hy uit het expedjëcrend vak genomen cn wederom in dat der Notulen zoude worden' geplaatst; dan het is juist in deeze wyze van befchouwing, dat wy in alle opdichten van de Requestranten yerlchillen.

Wy toch- houden het jfchr vodr, dat alle Ambten hst-, ge^ngen avn yan, de Müat!R 1 ï-py'. berekend naar haare iS4'b"^b,e.rjeï':e::, eü rëttr Lzix vermogen.» ota die gcenen

ttieJj-