Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

Zy zullen toezien, dat door 'sLands Comptabelen de Wetten over de Munten, reeds gemaakt of nog te ma. maken, ftiptelyk worden naargeleeft en in acht genomen.

17-

Zy zyn verpligt naauwkeurig acht te geven en te examineeren , of de belastingen en impoiitiën , welke thands geheven worden, of in 't vervolg zullen geheven worden, en voor zoo verre die ten hunnen Bureele worden verantwoord, volgens de Ordonnantiën en Reglementen, daarvan zynde, of by vervolg zullende gemaakt worden, ïngevordert, en aau den Lande verrekend worden.

18.

Zy zullen moeten toezien, of de bepaalingen, by het Vertegenwoordigend Lichaam, ten aanzien van den verkoop van eenige Nationaale Goederen gearrefteert, zyn in acht genomen; en indien zy mogten bevinden, dat noch daaraan, noch aan het vereischte by het voorigArticul is voldaan, zullen zy zulks dadelyk ter kennisfe van het Vertegenwoordigend Lichaam brengen.

19.

Wanneer zy mogten vermoeden of ontdekken , dat eenige van 'sLands Penningen, buiten employ voor den Lande , of buiten fpecifique verantwoording mogten blyven, zullen zy daarvan aan het Uitvoerend Bewind, en des noodig oordeelende, mede aan het Vertegenwoordigend Lichaam moeten kennis geven; en daarby voor» dragen , de middelen om hierin te voorzien.

20.

Zy zien toe, dat de Fondfen tot betaaling der Renten en Interesfen beftemd, tot geen ander einde, hoe ook genaamd, worden gebruikt. - Als mede, dat noch deeze fondfen, noch die, welke tot vermindering of aflosfing der Nationaale Schuld zullen worden geafFe&eert, worden vermindert} — ook, dat deeze fondfen behoorlyk A 4 en

Sluiten