is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a6 APRIL 1799.

997

Is geleezen de Requeste van H. Hoogêrs, cum fuis\ daarby opgevende eenige pointen toe herftel der zoo zeer kwynende Looyervën binnen dit Gemeenebesc; en, om geallegueerde redenen, verzoekende, dac d<=n invoer van alle Inlandfche onbereide Huiden en ongemalen Eik of Schors, moge worden verboden; en de in- door en uitvoer van alle vreemde Huiden en gemalen Eik of Run, onder matige bepaaling vry. gelaa en; ais n ede de Requestranten, en voorts alle anderen , in diergelyk geval verfeerende, te ontheffen van beraaling van Stedelyke of Plaatfelyke Accynfen op het inbrengen en gebruiken van Eik of Schors gelegd.

En gedecreteerd: voorfchreve Requeste, in originali , t 5 ftellen in handen van de Burgers Reprafentanten Meyners, Couperus en Reinders, om by derzelver des wegens uit te brengen Rapport, daarop het nodige reguard te flaan.

Is geleezen de Requeste van Hui/inga Bakker en "Klahn, Kooplieden te Amft-rdam ; om daarby geallegueerde redenen, verzoekende, permisfie, om vyftien vaten, groot en klein, met Aardenwerk, zullende komen van Hamburg, als mede dertien vaten, groot en klein, mitsgaders dertig Kurven of Mandens, met Aardenwerk, zullende komen van Embden, tegens betaaifng van 's Lands Rechten, by derzelver aankomst temogen losfen, opfiaan, en rranfico naar Emmerik te verzenden.

En is goedgevonden en verftaan, de Requestranten met derzelver verzoek te renvoyeeren naar de Publicatie van den 1. Maart laatstleden, aangaande den tranlicoiren doorvoer geëmaneerd.

Is geleezen de Requeste van Fredrik Augustus Aaaa 4 Fider,