is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JC ? )

rens deswegens eenige de minde bepaling kan worden gemaakt; waaromtrent dan ook het Uitvoerend Bewind, door den Agent van Finantiën, ingevolge de by deeze Kamer voor denzelven gearresteerde Indructie, daartoe in daat gefteld, aan het Vertegenwoordigend Lichaam een generaale Voordragt, om zoodanige overnemingen en fchadeloosftellingen te effectueeren, zal voordragen; -waarom dan uwe Gecommitteerden ook yermeenen, dat deezen voordragt zal behoren te worden afgewagt, en geene partiëele vnaatregulen in deezen genomen. ''

Zoodanig zyn uwe Gecommitteerden ook van oordeel, dat, aangaande de verzoeken, onder het derde en vierde Art. voorkomende, zal moeten gehandelt wordenvermits het overnemen der daarby vermelde Gods- en Armen-huizen, en het fubfidiëeren der Kaslen van deeze Geftichten uit 'sLands Kas, geen plaats zal kunnen heb: ben, alvorens het algemeen Armenbeftuur by het Vertegenwoordigend Lichaam zal zyn gearresteerd, en de noodige bepalingen, aangaande zoodanige Geftichten, daarby zullen zyn vastgefteld.

Dat mede dit plaats zal moeten hebben omtrent het overnemen van het Artillerie-Magazyn, vermits het Uitvoerend Bewind ten deezen opzigte mede van gedagten is, dat dit verzoek voor alsnog zcude behooren ,te worr den gehouden in advis; weshalven uwe Gecommitteerden verwagten, dat door het Uitvoerend Bewind eene generaale voordragt aan het Vertegenwoordigend Lichaam zal worden gedaan, in zich bevattende, welke van diergelyke inrichtingen, als niet meer beftainbaar met de tegenswoordige form van Beftuur, dat dezelve door Steden? Plaatfen, of-andere Corpora, buiten de Republiek zelve, worden bezeten, door baar moeten worden overgenomen, als mede de wyze en voet van fchadeloosftelling des wegens.

Voor dat uwe Gecommitteerden yan bet fuppedirecren van hunne confideratiën, nopens den inhoud van deeze twee poincten afftappen, moeten zy UI. aandagt nog bepalen, of dat gedeelte hfi bet derde verzoek, waarby fchadeloosftelling verzogt word wegens de bereids ten diende der Natie in requifttje gcftelde Schouwburg, éjt) A 4 ' UI.