Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I M E Y 1 7 9 9» *7>

radeel, verzoekende, dat deeze Vergadering u-tfpraak gelieve te doen, over de wettigheid ofonbeftaanbaarheia van den , in eene Vergadering der respective Kerkgenootfchappen, op den 23 October 1.1., gedaanen afftand van de Kerkgebouwen der voormaals Heerfchende Kerk aan de Gereformeerde Gemeentens aldaar; en voorts elncidatie vragende, hoe, byaldien die afftand vervalt, als dan moet worden gehandeld met zodanige Individu's, die de termyn van den 1 November 1.1. hebben laten voorby gaan, en welke, niet zynde opgeroepen, uit onkunde of misverftand, geheel geene, of eene gebrekkige en hun betwist wordende aanfpraak, voor den 1 November 1798, hebben gedaan , en of dezelve van den verlopen peremtoiren termyn restitutie kunnen vragen en bekomen.

En overweegende, dat de Decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam, byzonder dat van den 30 November des voorleden Jaars, genomen op de Requeste van Gecommitteerden van de Hervormde Gemeente te Rodahuifum, is bepaald, dat individuëele Leden van een Kerkgenootfchap, ter plaatfe hunner wooninge geen Kerk bezittende, echter niet mogen worden uitgeflooten vari de fchikkingen over de Plaatlelyke Kerkgebouwen en Pastoriehuizen ; maar dat dezelve als een Kerkgenootfchap ter plaatfe hunner wooninge behoorsn te worden geconfidereerd, en dat alzo de fchikkingen, waar toe de individuëele Leden van eenig Kerkgenootfchap op het Plaatfelyk Kerkgebouw hunner woonplaats aanfpraak gemaakt hebbende, niet mogt zyn geadmitteerd, zyn nul en van onwaarde, en dienvolgens behooren te worden vernietigd en buiten effect gefteld,

Overweegende, dat die aanfpraak van de individuëele Leden van een Kerkgenootfchap, op het Kerkgebouw der Heerfchende Kerk hunner Woonplaats , na inhoud van de Publicatie van den 11 October des voorigen Jaars, heeft moeten gefchieden voor den 1 November deszelven Jaars, en dat alzo die geenen, welke voor het expireeren dier termyn hunne aanfpraak hebben gedaan , offchoon door de MunicipalReit te dier Plaatfe reets anterieure fchikkingen

Sluiten