Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

! M E Y \ ? 9 g*

lende advifeeren , van advis zoude zyn, dat deeze Vergaderinge behoorden te nemen het hter navolgend BeJIuit :

De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks gehoord hebbende het Rapport haarer Perfoneele Commisfie, op de Misfive van het Uitvoerend Bewind, in dato den 13 Maart laatstleden , houdende deszelfs Confideratiën en advis , op de Requeste van Pieter Klerk, Cornelis Fisfers, en iViU hm Leghoer.

Overweegende, dat zy Requestrante in den Maand Mey des Jaars 1797 , [by publieke verpachting die boven gemelde Cavels hebben gepacht, die Pacht conditiën zyn verplicht naar te komen.

Overweegende, dat de voorzegde Cavels in de Winters van 1797 en 1798 wel zyn overftroomd, maar dat «iet is gebleeken, dat zy daar fchaedeloosftellinge voor hebben bedongen, of zyn gegurandeerd.

Overweegende, dat als de Requestranten vermeendea benadeeld te zyn, door het Dyk Collegie van voorzegden Caiolina Polder , zy Supplianten dat Collegie kunnen aanfpreken naar haaren raade.

Overweegende , dat de Requestranten niet genoemd hebben, wat voor foort van Vee zy verlooren hebben r noch de fchaede getauxeerd hebben , het Ulieder Commisfie niet wel moogelyk is het remis naar billykheid , voor die geleedene fehaedc te kunnen verleenen.

Overweegende, dat het niet hoegenaamd is beweezen, dat het Vee inde Requeste vermeld, door het oyerfti oomend Water het gras, dat na dieitydis gegroeit, zodanig is bedorven geweest, dat het zelve daar door is geftorven.

Overweegende , welke nadeelige gevolgen het zoude

heb-

Sluiten