is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 M E ¥ i 7 9 9- 187

En heeft de Vergadering,, om redenen daar voor door de voorfchreeve Commisfie opgegeven, ygrklaard, dat 'er is onverwylde noodzaakiykheid.

Doch des niet te min goedgevonden en verftaan, hetzelve Rapport te houden in advis, tot Woensdag den 15 Mey.

De Burgers Reprasfentanten Appelius, en verdere, by Decreet van den 12 February laatstleden, Gecommitteerden, ten examen van eene Misfive van het Hof van Justitie over de voormalige Ge* westen Holland en Zeeland , houdende, ingevolge Decreet, van den 16 January daar te vooren; deszelfs advis, op de Requeste van Co melis Schouten, daarby verzogt hebbende, om, onder de onlangs gearresteerde amnestie te mogen worden begreepea.

Hebben ter Vergadering uitgebragt het hier navol, gend Rapport;

BURGERS REPRESENTANTEN!

Uw Befluit van den 12 February ftelde in handen ywer Medeleden, Appelius, van Hall, van Haefien , Wemer, en van Leyden eene Misfive van Prjefident en Raaden in den Hove, van Justitie, c "er de voormalige Gewesten Holland en Zeeland, houdende deszelfs advis op de Requeste van C. Schouten, gewoon 1 hebbende aan de Pohbroekerdam, onder ;Jc:fch'p, '"ie versogt heeft om onder de Amnestie te wordei begreepen, zyn misdryf, blykens 's Hofs MisfiVe', beeft beftaai in het voeren van gefprekken, en zingen \ an Li .er in eene publieke Herberg te Jaarsveld, waar,by b !.e verregaande Partyzugt voor den gewezen Sts ' ', en qea ftraf baare vreugde over als toon liclf',

.; rei-