is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 MEY 1799. «115

En zal, overeenkom (lig her 60 Articul der Staatsregeling, dit Befluit ter bekragtiging worden gezonden aan de tweede. Kamer, met en benevens de voorzegde Misfive en Requeste, in originali,

By refumtie gedelibereerd zynde over eene Misfive •van het Uitvoerend Bewind der Bataaffehe Republiek, gefchreeven alhier den iH April 'hl. en den 25 daaraanvolgende , ter deezer Vergadering geleezen, houdende , ingevolge van en ter voldoening aan het Decreet van den ó Maart daar te vooren, deszelfs confideratiën en adviso

Voor eerst: Op de Requeste van Dirk Gril, c.f., woonende te Egmondaan Zee, daarby verzogt hebbende , dat hec daar heenen mogt worden gedirigeerd, dat zy Requestranten onverlet hunne te Amftèldam, op Kattenburg aan te brengen goede en gezonde Visch kunnen verkopen, zonder verplichting den daar op, door de Municipaliteit van Amftèldam, gelegden Impost te voldoen.

Ten tweeden'. Op de Requeste van Pieter Reyne Gouda, c./l, Rheeders van Visfchers - Vaartuigen en Visch, te Egmond aan Zee.

Ten derden: Op de Requeste van Gaatje van den Bergh, e./., woonende te Amftèldam. En eindelyk;

Ten vierden: Op eene Misfive van de Municipaliteit van Egmond aan Zee, allen (trekkende tot apr pui van het opgemeld verzoek.

En de tweede en derde leezing van voorfc hree ve Mis* O 4 fivs