Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia* 3 M É Y i 7 9 9*

Overweegende, dat alzo ten deezen door hët Roomfch Catholyk Kerkgenootfchap, als heftaande uit het grootfte aantal Leden t en alzo de relative meerderheid van Zielen in den Dorpe Winsfen uitmaakende, het Kerkgebouw en Pastoriehuis der voormaals Heerfchende Kerk wel en Wettig is genaast;

Overweegende eindelyk, dat de bedenkingen door het Gereformeerd Kerkgenootfchap hier tegen* en tegen het Plan van fchikkmg ingebragc* en by het Rapport der Perfoneele Commisfle nader gedetail* leerd, voor zo verre daar aah, door het na te meiden Befluit, niet is te gemoed gekomen, zyn erroneuj en veelal diredl ftrydende met de duidelyke Letter der Staatsregeling.

Befluit i

Dat het Plaatfelyk Kerkgebouw en Pastoriehuis der voormaals Heerfchende Kerk in den Dorpe IVlnshu, ingevolge het 6 der additioneele Articulen der Staatsregeling, door het Roomfch Catholyk Kerkgenootfehap, als uitmaakende de meerderheid der Zielen, wel en Wettig zyn genaast, en dat alzo hetzelve Kerkgebouw en Pastorie huis zal overgaan, en ten allen tyden blyven onder de bezitting, beheering en het fpeciaal onderhoud van de voornoemde Roömtch Catholyke Gemeente, als op den voet by hetzelve zesde der additioneele Articulen vaftgëfteld , envoors ipeciaal onder de naarvolgende bepaalingen.

z.~\ Het Kerkgebouw en Pastoriehuis , met het geen tot beiden behoord, getauxeerd zynde op ƒ 11060, zal het Roomfch Catholyk Kerk§enf°[**

Sluiten