is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 J

j, uit de Municipaliteit, en uit d« Ingelanden te vetkie^, zen, na proportie, en evenredigheid van de waarde ,| der Landen, tot vinding van voorf. fomma, daar over J zal worden omgeflagen , alles echter onder deeze fpeciaale mitfen en. Conditiën :

„ Foor eerst: dat de Requestranten het in deezen te „ nemen Decreet zullen doen drukken, en aan den j, Volke, door hetzelve te doen publiceeren en affigeeren, „ behoorlyk bekend maken.

„ Ten tweeden: dat de Municipaliteit van Haringcarfpel, „ jaarlyks, binnen een Maand, na dat des Dorps reke„ ning zal zyn gedaan en gefloten, aan het Departe„ mentaal Beftuur van Texel zal moeten zenden Copie „ van dezelve , benevens een Staat van de Schulden , „ waar mede het voorf. Dorp als nog is belast ; en „ eindlyk de door Commisfarisfen uit de Municipaliteit ^ en Ingelanden geformeerde quotifatie der refpeétive „ Morgens tot opbrenging van hun aandeel in de opge„ dachte ƒ3000:0:0; en zulks ten einde dat Departemen„ taal Beftuur, daar uit zal kunnen opmaken, i°. Of „ alles binnen voorf.-Dorpe behoorlyk worde gedirigeerd;

2". Of'er, zoo ten opzichte van de perfoneele belas„ ting, als ten opzichte van het Landfchot conform het „ Decreet wordt gehandeld; en eindlyk, 3°. Of 'er zoo „ door het afftefven van Lyven * waar op de Lyfrenten , „ ten lasten der Dorps-kasic gevestigd zyn, als anders, „ ook termen voorhanden zyn, dat de voorf. fom van „ ƒ 3000:0:0 zoude kunnen worden verminderd , waar „ toe het Departementaal Beftuur van Texel onder appro„ batie van het Uitvoerend Bewind , by deeze wordt „ geauthorifcerd.

„ Ten derden: dat de Municipaliteit van Haringcarfpel „ zal behooren naartekomen en in het werk te ftellenj s, zoodanige remarques van bezuiniging, of beter di-

recftie, als aan dezelve door het Departementaal Be„ ftuur zullen worden opgegeven.

„ Ten vierden: dat de Municipaliteit van Haringcarfpel* j, niet zal vermogen te doen eenige Negotie van Penninj, gen, geduureiide den tyd van tiert jaaren * öf geduu„ rende dien tyd eenige Procesfen voor rekening van de A 3 » Dorps-